Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Beleids- en activiteitenplan

Beleids- en activiteitenplan

1.       Visie

Stichting Puzzelstuk wil een levensloopbestendige woon-werkplek opzetten voor 16 autistische personen met een laag IQ of andere beperking. Deze doelgroep is niet in staat zelfstandig te wonen en werken en heeft daarbij begeleiding en zorg nodig.

De plek voor dit initiatief komt in een woonwijk in Leiden zodat de bewoners, ondanks hun beperkingen, deel kunnen uitmaken van onze samenleving. Deze plek moet een veilig en vertrouwd thuis worden van waaruit activiteiten voor de bewoners worden ontplooid (dagbesteding). De bewoners worden begeleid met respect voor hun persoon en hun beperkingen en met oog voor hun mogelijkheden.

Om deel uit te maken van de samenleving zal samenwerking worden gezocht met de gemeente, de wijk en de wijkbewoners.

2.       Statutaire doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

Het opzetten en mogelijk maken van de exploitatie van een kleinschalige zelfstandige woon- en werkvoorziening voor circa zestien mensen met autisme en/of een verstandelijke of andere beperking;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.       Een Levensloopbestendige woon-werkplek:

Puzzelstuk is de samenwerking aangegaan met Woningbouwvereniging De Sleutels. De Sleutels zal het gebouw ontwerpen, bouwen, beheren en verhuren aan de bewoners van Puzzelstuk. De intentieverklaring hierover zal naar verwachting in 2017 getekend worden.

4.       Activiteiten Stichting Puzzelstuk in 2017 e.v. :

Met de oprichting van Puzzelstuk is een begin gemaakt met het samenbrengen van 16 toekomstig  bewoners.

 • De eerste tijd zal Puzzelstuk zich richten op het werven van deze toekomstige bewoners.
 • Met de toekomstige bewoners c.q. hun ouders/vertegenwoordigers, zal Stichting Puzzelstuk  de zorgbehoefte van bewoners inventariseren en formuleren. De bewoners zullen die zorg immers gezamenlijk moeten inkopen bij een zorgverlener.
 • Stichting Puzzelstuk  zal een zorgverlener selecteren en benaderen voor het verlenen van de 24-uurs begeleiding en zorg die de bewoners nodig hebben.
 • Stichting Puzzelstuk zal in de toekomst fondsen werven voor bijvoorbeeld de inrichting van de gezamenlijke huiskamers.
 • Stichting Puzzelstuk zal, indien van toepassing, WMO aanvragen bij de gemeente Leiden coördineren.
 • Stichting Puzzelstuk zal gesprekspartner zijn voor de Sleutels in verband met het programma van eisen.
 • Na realisatie van het verblijf zal Stichting Puzzelstuk met de PGB-gelden van de bewoners deze zorg en begeleiding betalen.
 • Het  Stichtingsbestuur zal ten minste eenmaal per jaar vergaderen.
 • De Stichting zal de site up-to-date houden en publiciteit genereren op social media.
 • Het bestuur zal de Stichting vertegenwoordigen in overleg met partners en andere partijen.
 • Er wordt gestreefd naar een opleverdatum van het benodigde gebouw in 2022.

5.       Werven van bewoners

 • Stichting Puzzelstuk zoekt bewoners door het genereren van publiciteit in lokale nieuwsbladen, draagt zorg voor een brede verspreiding van nieuwsbrieven etc.  naar bijvoorbeeld cluster 3 scholen, CJG’s , autismecafé en dergelijke.  Ook wordt hiervoor de website up to date gehouden en gebruik gemaakt van social media.
 • Voorop staat het profiel van de bewoners: autistisch, beperkt IQ en/of andere beperkingen.
 • Toekomstige bewoners moeten in aanmerking komen voor een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) omdat hieruit in de toekomst de zorg en begeleiding moet worden ingekocht.
 • Puzzelstuk organiseert  informatieavonden voor geïnteresseerden.
 • Stichting Puzzelstuk overlegt met ouders/vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners over de opzet van het toekomstige huis en de te leveren zorg/begeleiding.
 • Puzzelstuk probeert een brede bekendheid te verwerven door gesprekken aan te gaan met politieke vertegenwoordigers in Leiden etc.

6.       Werven van fondsen:

 • Nadat de intentieverklaring met De Sleutels getekend is zal Puzzelstuk fondsen gaan werven voor bijvoorbeeld de inrichting van de gezamenlijke huiskamers.
 • Momenteel overlegt de Stichting met de Gemeente Leiden of deze een kleine startsubsidie kan verlenen om de aanloopkosten (denk aan notaris, KvK etc.) van de stichting te dekken.
 • Stichting Puzzelstuk is gestart met het ontwerp van een programma van fondsenwerving.  Het verder aanzoeken van fondsen zal worden uitgewerkt.

7.       Financiën/kostenstructuur van de Stichting

 • Stichting Puzzelstuk kent geen winstoogmerk.  Alle gelden die Puzzelstuk verwerft komen direct ten goede aan de bewoners en zullen uitsluitend met dat doel worden aangewend.
 • Geworven fondsen zullen worden besteed aan de inrichting van gezamenlijke ruimtes, domotica, het  opzetten van dagbesteding, etc.
 • De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel hebben Bestuursleden recht op vergoeding van in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 • Het bestuur zal jaarlijks een financieel verslag opstellen en deze publiceren op de website.
 • Indien Stichting Puzzelstuk wordt opgeheven zal een eventueel batig saldo ten goede komen aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!