Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Missie & Visie

Missie & Visie

We laten ze niet los, maar gaan ze anders vasthouden.

Visie

Stichting Puzzelstuk wil een levensloopbestendige woonplek opzetten voor 16 autistische personen met een laag IQ of andere beperking. Deze doelgroep is niet in staat zelfstandig te wonen en werken en heeft daarbij begeleiding en zorg nodig. De plek voor dit initiatief komt in de Stevenshof in Leiden (Mary Zeldenrustweg 18-18a) zodat de bewoners, ondanks hun beperkingen, deel kunnen uitmaken van onze samenleving. Deze plek moet een veilig en vertrouwd thuis worden. De bewoners worden begeleid met respect voor hun persoon en hun beperkingen en met oog voor hun mogelijkheden. Om deel uit te maken van de samenleving zal samenwerking worden gezocht met de gemeente, de wijk en de wijkbewoners.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
Het opzetten en mogelijk maken van de exploitatie van een kleinschalige zelfstandige woon- en werkvoorziening voor circa zestien mensen met autisme en/of een verstandelijke of andere beperking;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Een Levensloopbestendige woonplek

Puzzelstuk is de samenwerking aangegaan met Woningbouwvereniging De Sleutels. De Sleutels zal het gebouw ontwerpen, bouwen, beheren en verhuren aan de bewoners van Puzzelstuk. De intentieverklaring hierover is getekend en zal begin 2021 worden omgezet in een contract.

Activiteiten Stichting Puzzelstuk in 2017 e.v.

Met de oprichting van Puzzelstuk is een begin gemaakt met het samenbrengen van 16 toekomstig  bewoners. De eerste tijd zal Puzzelstuk zich richten op het werven van deze toekomstige bewoners. Met de toekomstige bewoners c.q. hun ouders/vertegenwoordigers, zal Stichting Puzzelstuk  de zorgbehoefte van bewoners inventariseren en formuleren. De bewoners zullen die zorg immers gezamenlijk moeten inkopen bij een zorgverlener. Stichting Puzzelstuk heeft met ASVZ een intentieverklaring getekend voor het verlenen van de 24-uurs begeleiding en zorg die de bewoners nodig hebben. Ook heeft ASVZ een belangrijke rol bij het screenen van de toekomstige bewoners, altijd in overleg met het bestuur van Stichting Puzzelstuk.

  • Stichting Puzzelstuk is begonnen met het werven van fondsen en sponsoren voor bijvoorbeeld de inrichting van de gezamenlijke huiskamers, bouwaanpassingen etc.
  • Stichting Puzzelstuk zal, indien van toepassing, WMO aanvragen bij de gemeente Leiden coördineren.
  • Stichting Puzzelstuk zal gesprekspartner zijn voor de Sleutels in verband met het programma van eisen en de bouwvergaderingen.
  • Na realisatie van het verblijf zal Stichting Puzzelstuk met de PGB-gelden van de bewoners de zorg en begeleiding betalen.
  • Het  Stichtingsbestuur zal ten minste eenmaal per jaar vergaderen.
  • De Stichting zal de site up-to-date houden en publiciteit genereren op sociale media en reguliere media.
  • De voorzitter van het bestuur zal de Stichting vertegenwoordigen in overleg met partners en andere partijen.
  • Er wordt gestreefd naar een opleverdatum van het benodigde gebouw in het vierde kwartaal van 2022.

Werven van bewoners

Stichting Puzzelstuk zoekt bewoners door het genereren van publiciteit in lokale nieuwsbladen, draagt zorg voor een brede verspreiding van nieuwsbrieven etc.  naar bijvoorbeeld cluster 3 scholen, CJG’s , autismecafé en dergelijke.  Ook wordt hiervoor de website up to date gehouden en gebruik gemaakt van sociale media. Voorop staat het profiel van de bewoners: autistisch, beperkt IQ en/of andere beperkingen.

Toekomstige bewoners moeten in aanmerking komen voor een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) omdat hieruit in de toekomst de zorg en begeleiding moet worden ingekocht. Puzzelstuk organiseert  informatieavonden voor geïnteresseerden. Stichting Puzzelstuk overlegt met ouders/vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners over de opzet van het toekomstige huis en de te leveren zorg/begeleiding. Puzzelstuk probeert een brede bekendheid te verwerven door gesprekken aan te gaan met politieke vertegenwoordigers in Leiden etc.

Werven van fondsen

Na de ontvangst van het kostenoverzicht van de aannemer kan Stichting Puzzelstuk verder fondsen en sponsoren gaan zoeken. Er staan diverse acties op de agenda!

Financiën/kostenstructuur van de Stichting

Stichting Puzzelstuk kent geen winstoogmerk.  Alle gelden die Puzzelstuk verwerft komen direct ten goede aan de bewoners en zullen uitsluitend met dat doel worden aangewend. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun functie. De Stichting heeft dan ook het anbi kenmerk toegekend gekregen. Geworven fondsen zullen worden besteed aan de inrichting van gezamenlijke ruimtes, domotica, het  opzetten van dagbesteding, et cetera. Het bestuur zal jaarlijks een financieel verslag opstellen en deze publiceren op de website. Indien Stichting Puzzelstuk wordt opgeheven zal een eventueel batig saldo ten goede komen aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!